การอบรม ครูปฐมวัย สไตเนอร์/วอลดอร์ฟรุ่นที่ 3


คุณครูอ้วน (อภินทร์พร กิตติพีรพัฒน์) ในนามของ คณะกรรมการพัฒนาการการศึกษาปฐมวัยสไตเนอร์/วอลดอร์ฟประเทศไทย  ได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ครูปฐมวัย ซึ่งเป็นการอบรมระยะยาว3ปี และแบ่งเป็นปีละ 2 เทอม  เคยจัดกันมา 2 รุ่นแล้ว สำหรับครั้งที่3ครั้งนี้ ใช้สถานที่ที่ อนุบาลบ้านรัก สุขุมวิท 40 เชิญผู้สนใจอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก Link ด้านล่างครับ

Download เอกสารต้นฉบับและใบสมัคร   

 

การอบรมครูปฐมวัยสไตเนอร์/วอลดอร์ฟรุ่นที่สาม

(ตุลาคม 2555เมษายน 2558, กรุงเทพ)

จัดอบรมโดยคณะกรรมการพัฒนาการการศึกษาปฐมวัยสไตเนอร์/วอลดอร์ฟประเทศไทย

                  เนื่องด้วยคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยสไตเนอร์/วอลดอร์ฟ  ประเทศไทย  ได้ทราบว่ายังมีความต้องการ ที่จะเข้ารับการอบรมการศึกษาปฐมวัยสไตเนอร์/วอลดอร์ฟ   และมีการร้องขอให้จัดการอบรมรุ่นที่สามขึ้นอีก ดังนั้นคณะกรรมการฯจึงพิจารณาเห็นสมควรให้จัดการอบรมรุ่นที่สามขึ้น โดยมีโครงสร้างการอบรมเหมือนเดิม  กล่าวคือมีระยะเวลาการอบรมสามปีต่อเนื่องกันโดยแบ่งเป็นปีการศึกษาละสองเทอม รวมทั้งหมด 6 เทอม เทอมละ 10 วัน  จำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมดประมาณ 300 ชั่วโมง  โดยปกติการอบรมจะเป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมและปลายเดือนมีนาคมของทุกปี  ในรุ่นที่สามจะเริ่มต้นที่เดือนตุลาคม 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นหรือตั้งใจจะเป็นครูอนุบาล

2.  อายุ 21 ปีขึ้นไป

3. สำหรับผู้สมัครที่พำนักในประเทศไทย ต้องเข้าอบรมปฐมนิเทศการศึกษาวอลดอร์ฟที่จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยฯตามวันเวลาที่จะแจ้งให้ทราบ  มิเช่นนั้นทางคณะกรรมการฯ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิในการเข้าอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

ส่วนที่ 1 การศึกษาทั่วไปตามแนวทางมนุษยปรัชญา         100 ชั่วโมง

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติในงานอนุบาลวอลดอร์ฟ                       100 ชั่วโมง

ส่วนที่ 3 ศิลปะและงานฝีมือ                                                  100 ชั่วโมง

การประเมินผล

  1. จากงานที่ผู้สอนมอบหมายภายหลังสิ้นสุดการอบรมแต่ละเทอม เช่นการสังเกตเด็ก  กิจกรรมวงกลม เป็นต้น
  2. จากการพูดคุยและสัมภาษณ์กับผู้สอนหรือผู้ช่วย
  3. จากการนำเสนอผลงานในเทอมสุดท้าย
  4. มีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
  5. การไปเยี่ยมในสถานที่ฝึกงานและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง

ประกาศนียบัตร

นักศึกษาที่ผ่านการอบรมและผ่านการประเมินผลจะได้รับประกาศนียบัตรออกโดยคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยสไตเนอร์/วอลดอร์ฟ ประเทศไทย

ผู้สอน

ประกอบด้วยอาจารย์ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ   (มีการแปลคำบรรยายเป็นภาษาไทย)

สถานที่จัดอบรม  

ห้องประชุม อนุบาลบ้านรัก สุขุมวิท 40

ระยะเวลารับสมัคร  

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ประกาศรายชื่อนักศึกษา

20 สิงหาคม  2555

จำนวนนักศึกษา

35-40 คน

ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการชำระเงิน

ปีละ 12,000 บาท(เทอมละ 6,000 บาท) รวมค่าเล่าเรียน ค่าเอกสาร และวัสดุการฝีมือ

ชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต สาขากล้วยน้ำไท  เลขที่  493 6 00093 6 ชื่อบัญชี   น.ส.อภิสิรี หรือ น.ส. รวิมาศ หรือ นาง อภินทร์พร (ค่าโอนเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา)

หมายเหตุ   โปรดชำระค่าเทอมที่หนึ่งภายใน 31สิงหาคม 2555 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม เทอมที่หนึ่ง  2-12 ตุลาคม 2555

สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานการอบรม

อภินทร์พร กิตติพีรพัฒน์(พี่อ้วน) abhinpon@hotmail.com  โทร. 086 302 0129

รวิมาศ  ปรมศิริ (พี่เอ)       aerawimas@gmail.com   โทร 081-499-6430

ทุนการศึกษา

คณะกรรมการฯได้สำรองเงินจำนวนหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นด้านการเงิน สามารถแจ้งความจำนงการขอรับทุน โดยเขียนเป็นจดหมายถึงคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยวอลดอร์ฟ ประเทศไทย ยื่นจดหมายกับผู้ประสานงานได้หลังจากเทอมที่หนึ่งเป็นต้นไป

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

ส่วนที่ 1 การศึกษาทั่วไปตามแนวทางมนุษยปรัชญา   

กลุ่มที่ 1 40% มิติด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ วิวัฒนาการแห่งจิตสำนึก สิ่งที่ดำรงอยู่ในเชิงจิตวิญญาณ ธาตุอารักษ์ การพัฒนาด้านในและวิถีทางจิตวิญญาณของครู

กลุ่มที่ 2 40% การลงมาเกิดและพัฒนาการเด็ก วงจรชีวิต ชีวประวัติและวิถีกรรม การศึกษาเกี่ยวกับการสัมผัสรับรู้ สุขภาพ ความพร้อมในการเรียนระดับประถม ปัญหาทางด้านพัฒนาการ

กลุ่มที่ 3 20% วงจรแห่งปีและการจัดเทศกาล จังหวะแห่งจักรวาล ดาวนพเคราะห์ และจักรราศึ พื้นนิสัย/ธาตุเจ้าเรือน ความสัมพันธ์ทางสังคมและการสร้างชุมชน

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติในงานอนุบาลวอลดอร์ฟ      

กลุ่มที่ 1 30%   การสังเกตเด็ก การศึกษาเด็ก ภาพเขียนของเด็ก

กลุ่มที่ 2 20%   การเลียนแบบ พัฒนาการและการเรียนรู้ : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ งานของครู การเล่น: การเข้าใจสถานการณ์และพลวัตการเล่นของเด็ก วิธีการชี้นำเด็ก/บทบาทของครู

กลุ่มที่ 3 40%   การเคลื่อนไหวและกิจกรรมวงกลม เกมส์ การจัดเทศกาลสำหรับเด็ก จังหวะในอนุบาล การเล่าเรื่องและบทกวี ตุ๊กตาหุ่น อารมณ์ของเสียงดนตรีคู่ที่ 5 การเขียนรูป การระบายสี และการปั้นสำหรับเด็ก ของเล่น วัสดุอุปกรณ์ และห้องอนุบาล

กลุ่มที่ 4 10%    การทำงานกับผู้ปกครอง การทำงานกับผู้ร่วมงาน การจัดการและการบริหารโรงเรียน

ส่วนที่ 3 ศิลปะและงานฝีมือ                    

กลุ่มที่ 1 งานฝีมือ 50%  การตัดเย็บ การถักนิตติ้ง การทำตุ๊กตาผ้า(ตุ๊กตาตั้งโต๊ะ หุ่นชัก) การย้อมสีธรรมชาติ การทำผ้าสักหลาด การทำภาพจากขนแกะหรือวัสดุใกล้เคียง

กลุ่มที่ 2 ศิลปะ 50%  จิตตลีลา สีน้ำ การวาดภาพ ร้องเพลง การเล่นพิณเจ็ดสาย ปั้นดินเหนียว ขี้ผึ้ง

Download เอกสารต้นฉบับและใบสมัคร   

Advertisements

3 comments

  1. ตอนนี้มี official page ของคอร์สอนุบาลใน Facebook แล้วนะคะ เอาไว้คอยติดตามข่าวสาร เนื่องจากเวปไซด์ทางการยังไม่เสร็จค่ะ ครูอ้วนทำเป็นแต่ Facebook เนี่ยแหละ ลองเข้าไปดูได้ http://www.facebook.com/SteinerWaldorfEarlyChildhoodThailand

  2. คอร์สอนุบาลรุ่นสาม ปิดรับสมัครแล้วค่ะ ต้องขอโทษทุกท่านด้วย รอเข้าสัมนาช่วงสั้นๆดีกว่านะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s