ตัวอย่างหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์เกรด5-8 ของการศึกษาวอลดอร์ฟ


หลักสูตรชุดนี้ถือเป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งเท่านั้น อาจจะมีหลักสูตรวอลดอร์ฟที่แตกต่างกันไปบ้าง  ผมจะทยอยนำมาลงให้ทีละวิชา โดยบางวิชาอาจมีเนื้อหาครบทุกระดับชั้น บางวิชาอาจมีแค่บางช่วงชั้น เนื้อหาและการใช้ภาษารวมถึงคุณภาพในการแปลอาจไม่สมบูรณ์  เนื่องจากแปลโดยกลุ่มพ่อแม่ที่ตั้งใจจัดการศึกษาวอลดอร์ฟให้ลูกๆของตนเอง  แต่น่าจะพอใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

 

 History (ประวัติศาสตร์)

จุดหมายสำหรับเกรด5-8

ตั้งแต่เด็กเข้าโรงเรียนในช่วงปีแรกเด็กได้เริ่มเรียนรู้ประวัติศาสตร์  โดยรับรู้เรื่องกษัตริย์  อัศวิน  ชาวนา  นักบวชจากนิทานที่ครูเล่าเป็นการปูทางสู่การเรียนประวัติศาสตร์  เด็ก ๆ ได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันส่งผลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งเด็กได้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาของเด็ก  จากเทศกาลที่เกิดขึ้นในรอบปีหรือการเรียนรู้วงจรชีวิตการเกิดสู่การตายในธรรมชาติ

ในเกรด 3 เด็กเรียนรู้  รู้วิธีมาจากการมีชีวิตอยู่  จากการเพาะปลูก  การตกปลา  การเลี้ยงสัตว์  งานช่างไม้ ฯลฯ  เรียนรู้เรื่องการดิ้นรนต่อสู้กับธรรมชาติของมนุษย์จากบัญญัติของพระเจ้า (The Old Testament)   และการรวมชาติ  ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอียิปต์  ฟาโรห์หรือบาบิโลน  ซึ่งเป็นในรูปแบบการเล่าต่อ ๆ กัน

ในเกรด 4 เด็กเรียนรู้เห็นภาพของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากการศึกษาสภาพแวดล้อม  การเดินสำรวจสภาพแวดล้อม  ได้เห็นความเป็นอยู่ของผู้คน  การไปดูวัด  ชมสถานที่สำคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์  เช่น  วัด  พิพิธภัณฑ์  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์   ในการเรียนรู้การวัดระยะ  หรือการใช้กริยา(ในภาษาอังกฤษ)ที่มีอดีต  ปัจจุบัน  อนาคต  เป็นการเห็นภาพของช่วงเวลาที่สามารถเชื่อมโยงในการเรียนประวัติศาสตร์  หรือการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์  เห็นภาพวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ รู้ประวัติกลุ่มคนที่อาศัยในพื้นที่นั้น   เด็กจะพัฒนาการการรับรู้จากสถานที่ที่ได้เรียนหรือมีประสบการณ์ร่วม  เห็นความสัมพันธ์ของการมีชีวิตอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่น  ให้รู้ว่าพวกเขาคือใคร  ทำอะไร  มีชีวิตอย่างไร  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์

ในเกรด 5-8 (4yrs.) เด็กเริ่มเรียนรู้สิ่งรอบตัวที่เริ่มห่างออกไปจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย  ทั้งในเรื่องของเวลาและสถานที่ (time and space) ในช่วงนี้เริ่มเรียนประวัติศาสตร์ในแนวลึกลับ  สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของความเป็นอยู่ของมนุษย์  จากยุครึ่งเรืองของยุคโบราณ  และสิ่งดี ๆ ในยุคกลาง (Middle ages) จนสู่ยุคปัจจุบันรวมถึงการศึกษาเรื่องการเมือง  สภาพสังคมของช่วงสมัยนั้น ๆ  สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กรับรู้ว่าการเป็นมนุษย์และการพัฒนาหรือความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์  ในช่วงการเรียน 4 ปีนี้เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญที่ควรเน้นเรื่องวัฒนธรรมและสภาพเศรษฐกิจของประวัติศาสตร์

การเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนและการใช้ทรัพยากรของโลก  การรู้จักใช้ชีวิตร่วมกันของมนุษย์กับโลกใบนี้  การเรียนรู้เริมจากเรื่องลึกลับในอดีตสู่การใช้เครื่องจักรไอน้ำสู่การค้นพบนิวเคลียร์

ชั้นเกรด 5-6  เริ่มประวัติศาสตร์  ในอดีตจนถึงปลายยุคกลาง  เรียนชีวประวัติของคนที่สำคัญทั้งดีและไม่ดี

ชั้นเกรด 7-8 เด็กจะสนใจในยุค Modern  จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งควรสอนให้เห็นสภาพการพัฒนา  สาเหตุและผลแปลขั้นตอนของช่วงเวลาที่เกิดขึ้น   การค้นพบ  การสร้างสิ่งประดิษฐ์ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม(Industrial Revolution)

เกรด 7

ในช่วงอายุนี้เด็กเริ่มสร้างสะพานเชื่อมต่อกับโลกภายนอก  โดยวิธีการตัดสินของตัวตนเอง  การนับถือ  หรือความสัมพันธ์กับครูจะน้อยลง  ฉะนั้นวิธีการสอนต้องเปลี่ยนไป  ต้องสอนให้เด็กเขารับรู้เรื่องของประวัติศาสตร์  จากการเข้าใจของเด็กเอง  เด็กควรเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากรู้แบบหลายหลาก  รูปแบบของวัฒนธรรม  การพัฒนาเทคโนโลยี  มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์  สิ่งสำคัญในการสอนคือต้องทำให้เด็กตื่นและให้เด็กมีความสนใจต่อโลก  ซึ่งการสอนต้องค่อย ๆ ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตให้สัมพันธ์กับความเป็นตัวตน  เหตุการณ์และประสบการณ์ต่าง ๆ

สอนให้เด็กรู้เรื่องการค้นพบ  การประดิษฐ์  เกี่ยวกับศิลปะ  การค้าขายแบบใหม่  การศาสนาแบบใหม่  สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน  สอนให้เด็กรู้วิธีคิดแบบใหม่ของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ(Renaissance) ที่เกี่ยวข้องกับโลกในความรู้สึกของเด็ก  การตระหนักรู้เรื่องการฝึกการใช้เครื่องกล  และสิ่งเทคนิคต่าง ๆ ในขณะที่ยังเชื่อมโยงกับสิ่งมหัศจรรย์  ความน่าสงสัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอดีต

แนะนำหัวข้อที่เรียน

 • Ÿ เรียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผู้ที่บุกเพิกหาดินแดนใหม่ และศึกษาถึงปัญหา
 • o การล่าอาณานิคมและความเกี่ยวพันของแต่ละดินแดน เช่นBartolome’ de lasCasa เรื่องของ Columbus, Magellan, Sir Walter Raleigh, Francis Drake
 • Ÿ การสร้างการพิมพ์ (การประดิษฐ์สิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยในยุค Modern จนถึงยุคปัจจุบัน ให้รู้ถึงสาเหตุและผลของการประดิษฐ์สิ่งพิมพ์ หรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับ การทำการธนาคารนานาชาติ การค้าขาย
 • Ÿ ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ การเกิดของ Florence, Humanism ซึ่งมีผลสะท้อนคุณค่า Classic Values
 • Ÿ ตัวอย่างของการเกิดวิทยาศาสตร์ยุค Modern เช่น Galileo, Kepler, Copernicus.
 • Ÿ เรื่องของ Joan of Arc ชีวิตเหตุการณ์ของวีรกรรมของเธอ
 • Ÿ Jan Hus, Martin Luther เรื่องของผู้นำทางศาสตร์แบบใหม่
 • Ÿ การเกิดของตระกูลการค้าที่สำคัญเช่น the Fugger family, the Medicis, the Hansa League.
 • Ÿ The English Reformation และ Elizabethan Age, Henry VIII, Elizabeth I , The Spanish Armada, Sir Walter Raleigh, Jame I, Shakespeare’s life
 • Ÿ The Thirty Year’s War
 • Ÿ The Plague
 • Ÿ Land enclosures and the wool industry.

เกรด 8

ในชั้นนี้ควรสอนโดยพยายามนำเรื่องประวัติศาสตร์  เข้ามาสู่ยุคปัจจุบัน  ตัวอย่างของสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคปัจจุบัน  หรือการพัฒนากาต่าง ๆ ของการแพทย์ในเรื่องยา  เคมี  การขนส่ง  การค้าต่าง ๆ และปัญหาในทางตรงข้ามที่เกิดขึ้น  เช่น  ปัญหาคนจนกรรมกร  การบุกรุกสำรวจแร่  ปัญหาดินแดนของคนที่บุกรุก  ล่าอาณานิคมกับคนพื้นถิ่น  สิ่งที่เน้นในการเรียนชั้นนี้คือ  การให้เด็กมีประสบการณ์ของปัจเจกชนในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของโลก  ประวัติศาสตร์ควรสอนโดยผ่านการย่อและเรื่องราวที่มีสีสัน  สนุกจากการแสดงรูปลักษณะนิสัยใจคอของคนที่เป็นเครื่องหมายแสดงยุคสมัยนั้น ๆ

แนะนำหัวข้อที่เรียน

 • Ÿ เรียนเรื่องที่เข้าสู่ปัจจุบันให้เน้นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์ที่เกิดจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ (Industrial Revolution และ New Technology) โดยสอนด้านอาการสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุผลไม่ต้องยึดกับตารางเวลาทางคณิตศาสตร์ สิ่งที่เป็นข้อมูลทางชีวประวัติ ผู้สังเกตการณ์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ วรรณกรรมที่เล่าหรือเกี่ยวพันกับยุคสมัยนั้น ๆ
 • Ÿ การค้นพบอเมริกา ผู้บุกเบิกคือ Pilgrim Fathers ภาพการเมืององค์ประกอบและแนวความคิดในเรื่องการค้าทาสและสงครามกลางเมือง การต่อต้านของคนพื้นถิ่น ชีวประวัติของRed Cloud, Geronimo การสงครามระหว่าง little Big Horn and Wounded Knee.
 • Ÿ ประวัติของ Mahatma Gandhi, Florence Nightingale, Dr.Livingstone, Marcus Garvey.
 • Ÿ สภาพสังคมของการทำงานในโรงงาน แรงงานเด็ก การขนส่ง
 • Ÿ การอพยพครั้งใหญ่ที่เข้ามาในอเมริกา
 • Ÿ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรไอน้ำ James Watt, George Stevenson, Eli Whitney’s cotton gin
 • Ÿ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นโทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ฯลฯ
 • Ÿ สงครามโลกครั้งที่ 1 ชีวิตในช่วงการรุกราน
 • Ÿ อัตชีวประวัติของคนสำคัญควรเห็นภาพรวม ๆ ของเหตุการณ์ในช่วงชีวิตของคนนั้น ๆ
 • o เลนินในช่วงปฏิวัติรัสเซีย Lenin ในช่วง Russian Revolution
 • o Wilfred Owen (the Poet)
 • o Hitler การเกิดของ Nazism
 • o Mao Zedong เหมาเซตุงและการปฏิวัติวัฒนธรรม
 • o Martin Luther King
 • o Nelson Mandela
 • Ÿ อัตชีวประวัติเหล่านี้ควรสมดุลกันกับชีวประวัติของผู้ร่วมเหตุการณ์อื่น ๆ เช่นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายหรือ การใช้งานวรรณกรรมบันทึกเรื่องราว
 • o Anne Frank , Jacques Lusseyran (And There Was Light อัตชีวประวัติของวีรบุรุษของคนตาบอดของ French Resistance.)
 • o Laurens van de Post ( The Seed and the Sower, เรื่องราวชีวิตของคุกในญี่ปุ่น)
 • o John Hersey, (Hiroshima, เรื่องของผู้รอดชีวิต 6 คน)
 • o Benjamin Wilkomenski
 • o Primo Levi
 • Ÿ กำแพงเมืองเบอลิน สงครามเย็น (Cold War) สงครามเกาหลี-เวียดนาม การเปลี่ยนแปลงในอเมริกาใต้และอเมริการกลาง การทุบกำแพงเบอร์ลิน การล่มสลายของรัสเซีย
 • Ÿ สงครามโลกครั้งที่ 1-3 ปัญหา North-South (การค้ากาแฟ การสำรวจน้ำมัน…….)
 • Ÿ ปัญหาสภาพแวดล้อม Rainforest จากการทดลองนิวเคลียร์ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 • Ÿ การเคลื่อนไหวหาเอกราช สงครามศาสนา (The Civil Rights Movement and Martin Luther King)
 • Ÿ Nelson Mandela, Fidel Castro, Vietnam, ปัญหาอิสราเอล-ปาเลสไตน์ Northern Ireland.

เกรด 9 จุดมุ่งหมาย

ในเกรด 9   เรียนเรื่องยุค modern ถึงยุคปัจจุบัน  เด็กชั้นโตขึ้น  วิธีการเรียนควรมีหลากหลาย  เช่นมีการคุยกับนักประวัติศาสตร์  หรือวิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ ครูควรสอนเรื่องความจริงของประวัติศาสตร์ให้เด็กเห็นจากเรื่องราวที่แสดงออกมา  ไม่ใช่สอนแบบครูเป็นผู้รู้แจ้ง  มีการวิเคราะวิจารณ์  ตั้งคำถาม  ให้เด็กค้นหาจากแหล่งข้อมูลหลายหลาก  จากมุมมองหลายความเป็น  เช่นจากมุมมองของคนงานกรรกรหรือจากเจ้าของโรงงาน  จากนักต่อสู้ในยุคสมัย  หรือค้นหาจากข่าวสารในหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ฉบับ  แบบฝึกหัดค้นข้อมูลเหล่านี้ควรนำมาวิเคราะห์เหตุการณ์ณืในเรื่องการปกครอง  การเมือง

ในการสอนเกรด  9 เป็นเรื่องที่เรียนมาก่อนในเกรด8   คือยุค modern ถึงปัจจุบัน  แต่เน้นในแนวคิดที่เป็นการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยจากยุคศตวรรษที่ 15 ถึงปัจจุบัน

ยุคศตวรรษที่ 15/16  เป็นการขยายอาณานิคมของมนุษยชาติ

ยุคศตวรรษที่ 17 การเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างสังคมยุคเก่าสู่การเมืองยุคใหม่

ยุคศตวรรษที่ 18 วิธีการคิดของยุครุ่งเรืองของยุโรปและอเมริกา

ยุคศตวรรษที่ 19  การเปลี่ยนแปลงพัฒนาของประวัติหลายหลากของกลุ่มหลายแบบ

ยุคศตวรรษที่ 20 ประวัติศาสตร์ยุคเก่าก่อนที่เกี่ยวเนื่องการเป็นศัตรูกันของคอมมิวนิสต์  ฟาสส์ซิส  แคปปิเตอร์ลิส  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ความตึงเครียดของสงครามโลกครั้งที่1,2 และสงครามเย็น

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ยุคต่าง ๆ จนถึงปัจจุบันเป็นการทำความเข้าใจโลกปัจจุบัน  ซึ่งเด็กอายุ 15 ปีสามารถรับรู้ได้  และการเรียนประวัติศาสตร์สำหรับช่วงอายุนี้  ควรให้เด็กสามารถเห็นแนวคิดและความน่าจะเป็นของอนาคตได้  ซึ่งการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ modern นี้  ทำให้เด็กเห็นภาพสังคมต่าง ๆ ในเรื่องความไม่ยุติธรรม  การใช้สิทธิเสีรีภาพในสังคม  เด็กรับรู้และสามารถมีข้อเสนอแนะหาทางออกของปัญหาสภาพสังคมที่เข้มแข็ง

บทเรียนที่ควรเรียน

 • Ÿ เริ่มจากหัวข้อข่าวในแต่ละวัน ให้เด็กเห็นเหตุการณ์ว่าเด็กเป็นใคร รู้อะไร เข้าใจอะไรบ้างในยุคปัจจุบัน แล้วค่อย ๆ สอนย้อนสู่ประวัติศาสตร์ในอดีต
 • Ÿ สอนยุคศตวรรษีที่ 20 เรื่องการล่มสลายของอาณาจักร เช่นยุคคอมมิวนิสต์ที่ล่ม ยุคสงครามเย็น เห็นภาพรวม ๆ ของทั่วโลก
 • Ÿ เห็นภาพของการรับรู้เรื่องประวัติศาสตร์ที่รวมถึงสภาพวัฒนธรรม การคิดเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ เห็นภาพทั้งด้านดีและไม่ดี
 • Ÿ แนวคิดของความยุติธรรม สิทธิการต่อสู้ สิทธิมนุษยชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
 • Ÿ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาการขนส่ง การจัดการของชุมชย เศรษฐกิจโลก
 • Ÿ แนวคิดเรื่องสังคมยุคต่าง ๆ เช่น Marx และ Engels การตั้ง trade Unions ระบบคอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่ 20 การเปลี่ยนของรัสเซีย การล่มสลายของรัสเซีย
 • Ÿ สงครามโลกครั้งที่ 1 ในเหตุการณ์ที่เกิดภายในและภายนอกยุโรป
 • Ÿ สงครามโลกครั้งที่ 2 ศึกษาภูมหลังทางการเมือง เหตุการณ์ที่เกิดและผลสรุป
 • Ÿ การรวมกลุ่มของสหประชาชาติ (United Nation) NATO แนวความคิดและปัญหา
 • Ÿ ปัญหาของระบบสมบูรณาญาสิทธิราช การสร้างชาติ ศาสนา ปัญหาความขัดแย้งใน….
Advertisements

One comment

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s