O-NET หรือ NT คืออะไร


หลังการประชุมเรื่่องการสอบ NT ที่โรงเรียนปัญโญทัยเมื่อวันที่ 28มกราคม 2552 ที่ผ่านมา  ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลชุดนี้มา เพื่อจะทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า NT  และ O-NET คืออะไรกัน ลองอ่านดูครับ

ได้ข้อมูลจากเว็บไซด์     http://krulilly.truelife.com/view.jsp?id=20080921122249305582

 

O-NET หรือ  NT  คืออะไร

 • NT และ O-NET  เป็นการทดสอบที่มีจุดหมายเดียวกัน คือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน  เพื่อนำข้อมูลมาทำแผนพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้  รู้จักคิดวิเคราะห์  เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น  เมื่อเรียนครบ 3 ปี โดยจะทดสอบที่ชั้นสูงสุดของช่วงชั้นนั้นๆ 
 • การสอบ O-NET และ  NT ใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  แต่ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบ O-NET และ  NT  เป็นคนละหน่วยงานกัน  และ การสอบทั้งสองแบบ นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ   
 • NT หรือ  National Test  จัดสอบโดย สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 • ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น (12 ปี) คือ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
 • ในปีการศึกษา 2551 สพฐ. จะจัดสอบให้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 หรือ ป.3  ส่วน สทศ. จะจัดสอบให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
 • ม.6 จะใช้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย 20 แห่ง  สอบวิชา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ  และการเงินอาชีพฯ รวม 8 กลุ่มสาระฯ
 • ม.3  ใช้โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นสนามสอบ สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
 • ป.6 สอบในโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 • นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกแห่ง ยังจะจัดสอบประเมินนักเรียนทุกคนในชั้น ป.2 ป.5 และม.2 อีกด้วย เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนที่จะจบช่วงชั้นในปีต่อไป
 • ที่ผ่านมายังไม่มีการนำผลคะแนนมาใช้อย่างจริงจัง เป็นเพียงเก็บเป็นสถิติ และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อประเมินการเรียนการสอน  การแก้ไขปัญหาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน และนักเรียนที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
 • เท่าที่ทราบ ในอนาคตอันใกล้  ทางกระทรวงฯ จะผลักดันให้เห็นผลที่ชัดเจนขึ้น โดยเด็กสามารถนำคะแนนที่ได้ไปใช้เป็นองค์ประกอบสอบคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 แต่… จะเป็นไปได้แค่ไหน ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และโรงเรียนใดจะนำร่อง …หรือแม้แต่ใช้เป็นองค์ประกอบการเลื่อนชั้นเรียน ถ้าใครสอบ O-NET ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่ให้เลื่อนชั้น
 • ฉะนั้น !  นักเรียนจะจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นได้  ต้องสอบ O-NET เป็นหน้าที่ 
 • โดยเฉพาะ ม.6 จะต้องสอบ O-NET ทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นการประเมินคุณภาพระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว โรงเรียนยังจะนําผลคะแนนไปกรอกในแบบ ป.พ.1 ในช่องผลการประเมินระดับชาติ  
 • นักเรียน สามารถนำคะแนนที่ได้ไปยื่นเลือกคณะ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลาง  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายนํา O-NET ไปถ่วงน้ำหนักคะแนน GPA อีกด้วย

การสอบNT ในปีนี้ มีกำหนดการดังนี้ (ข้อมูลจากเว็บไซด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 )  http://www.bkk2.obec.go.th/book/doc_to_school.php?num1=1196&pg=1

 • O-NET
  ชั้น ป.6 สอบ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 12 ก.พ.52
  ชั้น ม.3 สอบ วิชาภาษาไทย คณิตฯ ภาษาอังกฤษ วิทยฯ สังคมฯวันที่ 13 ก.พ.52
 • NT
  ชั้น ป.3 สอบ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบทุกคน ทุก ร.ร. ใช้แบบทดสอบเลือกตอบ และเขียนตอบ วันที่ 19 ก.พ.52
  ชั้น ป.6 สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 21 ร.ร.(รายชื่อตามไฟล์แนบ) เพื่อทดสอบ ภาษาอังกฤษ  และทักษะการคิด  วันที่ 19 ก.พ.52
 • LT 
  ชั้น ป.2 , ป.5 , ม.2  ในกลุ่มสาระหลัก วันที่ 26 ก.พ.52
 • Advertisements

  6 comments

  1. มัวแต่มาสอบเด็กนักเรียน ที่ต้องทำด้วยคือสอบครูผู้สอนด้วยครับ คนถ่ายทอดวิชามีส่วนอย่างมากในการถ่ายทอดวิชาครับ

  ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  w

  Connecting to %s