Extra Lesson “บันทึกคำบรรยายครู Gea Van Meurs” ตอนที่ 4


เอกสารบันทึกคำบรรยายฉบับนี้ได้จากโรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ(ไม่ทราบชื่อผู้บันทึก) โดยเป็นบันทึกคำบรรยายเกี่ยวกับ  Extra Lesson ซึ่งเป็นบทเรียนที่ใช้สำหรับจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมกับเด็กที่อาจมีปัญหาพิเศษเฉพาะตัว  โดยบันทึกไว้เป็น4ตอน จะได้ทยอยนำลงเป็นตอนๆไป

 

Extra Lesson – ครั้งที่ ๔ วันที่   ๒๙/๔/๔๗

บันทึกคำบรรยายครู Gea Van MeurExtra Lesson 

 

            สำหรับเรื่องเลขคณิต  ครูเขียนประโยคสัญลักษณ์บนกระดานโดยมีผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องบ้าง  ถูกต้องบ้าง  แล้วให้พวกเราช่วยกันคิดว่าทำไมเด็กถึงบวกลบไม่ได้  ปัญหาที่พบคือเด็กไม่เข้าใจเลขหลัก  และไม่เข้าใจการทดการขอยืม  ต้องสร้างความเข้าใจอย่างง่าย ๆ ให้เกิดขึ้น  ถ้าเด็กยังสับสนอยู่ก็อย่าเพิ่งเดินต่อไป  ให้หยุดอยู่ในจำนวนประมาณนั้น ๆ ก่อน  ถ้าบวกลบแล้วเด็กพอจะเข้าใจได้ก็ค่อย ๆ เพิ่มจำนวนให้มากขึ้น  ค่อย ๆ ไปทีละขั้น    พื้นฐานคณิตศาสตร์อยู่ที่ประถม ๑ ประถม ๒  เด็กลางคนไม่เข้าใจว่าเลยว่า ๘ คืออะไร ๑๖ คืออะไรสัมพันธ์กันอย่างไร  ถ้าเด็กยังไม่เข้าใจในตัวเลขอย่างชัดเจน  เวลาบวกลบหลักง่าย ๆ เขาจะทำได้  แต่พอยากขึ้น ๆ เขาจะทำไม่ได้ไม่เข้าใจ  เด็กที่มีปัญหาบางครั้งเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเลขหลักที่เราจะยึดเป็นเลขไหนเขาเอาไปปนกัน  ทำให้สับสน  เด็กส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสูตรคูณ  เด็กบางคนมีปัญหาการคูณหาร  ให้สังเกตว่าเด็กสามารถบวกในใจได้เลยหรือต้องมานั่งนับทีละนิ้ว  การถอยกลับไปนับเพื่อเพิ่มความเข้าใจในจำนวนเป็นสิ่งสำคัญ

แม่ ๒  นับเบาหนักพร้อมกับการเดินไป  เพื่อเพิ่มทักษะในสูตรคูณ

แม่ ๓   ถุงถั่วทีละ ๓ หันหน้าเข้าหากัน  แล้วเริ่มจากเราถือถุงถั่วในมือขวา “ซ้าย” “ขวา” “ส่ง” เด็กรับถุงถั่วด้วยมือซ้าย  “ขวา” “ซ้าย” “ส่ง” เราเป็นคนพูดตาราง  และให้เด็กตอบผลลัพธ์

แม่ ๔  กำหนดจุดที่จะผ่าน๔ จุด  เป็นรูป ๔ เหลี่ยมจัตุรัส  แล้วเริ่ม  สูตรคูณแม่ ๔ สำหรับเด็กที่ไม่เข้าใจก็ต้องช่วยวางถุงถั่วเพิ่มไปในทุกจุดที่เดินด้วย

แม่ ๕  กระโดดโดยใช้ทั้งตัว  แบ่งเป็น ขาขวา ๑ ขาซ้าย ๒  แขนขวา ๓  แขนซ้าย ๔  และกระโดด ๕ 

ถ้าทำตารางดาว โดยใช้ ๑๒   แบ่งจะได้รูปดาวในสูตรคูณแม่ ๕

ถ้าเด็กไม่สามารถเข้าใจได้ให้จำเป็นต้องใช้ บัตรตาราง  ก็ให้เขาใช้  เด็กที่ไม่เข้าใจครูจำเป็นต้องช้าและชัดเจน  สำหรับเด็กที่ไม่รู้เรื่องเลย ครูถาม 5X5  ได้เท่าไหร่ก็ถามครูว่า 5X4 หรือครับ  บัตรตารางจำเป็นมากสำหรับเขา  เป็นวิธีสุดท้ายที่จะช่วยเด็กด้วยวิธีนี้  และสิ่งที่ต้องช่วยสอนคือเรื่องการทอนเงิน  และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เด็กกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องร้อยละ( % ) ต่อไป

ให้ตระหนักอย่างหนึ่งว่าปัญหาของเด็กแต่ละคนแม้จะเป็นประเภทเดียวกันก็อาจจะแก้ได้ไม่เหมือนกัน   ครูยกตัวอย่างของเด็กที่เป็น  dyslexia ที่มีทั้ง Physical dyslexia ซึ่งปัญหาไม่ได้มากจากการมองเห็น  แต่เด็กไม่สามารถเพ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งได้  และเขาจะดูหนังสือสลับ บน/ล่าง  ซ้าย/ขวา  และในบางครั้งเขาไม่สามารถจะรู้ถึงความลึก  เช่นวิ่งอยู่ในห้องโล่งเขาก็จะวิ่งเป็นแบบถลาเข้าใส่กำแพง  เพราะเด็กไม่สามารถรับรู้ถึงขอบเขตของกำแพงได้  เด็กไม่สามารถรู้ถึงความใกล้ไกล  ถ้าพัฒนาได้ก็จะช่วยเขาได้  เช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีปัญหานี้สามารถขับรถได้  โดยเรียนรู้วิธีนับเส้นบนถนนเพื่อกะความใกล้ไกลของรถ  วิธีที่เราใช้เพื่อดูว่าเด็กมีปัญหานี้หรือไม่ก็ด้วยการให้เด็กมองที่ปลายดินสอ  แล้วเราหมุนให้เขามองตาม  เด็กที่ต้องหมุนศีรษะตามปลายดินสอด้วยไม่สามารถใช้เฉพาะตาได้แสดงว่ามีปัญหาแล้ว  ครูต้องรู้ว่าการมองเห็นของเด็กต่างออกไป  ครูช่วยได้โดยนำดินมาปั้นตัวอักษรให้เด็กสัมผัสรู้สึกไปด้วย  ให้ตัวอักษรเข้าไปสูตัวเด็ก  หรืออาจใช้กระดาษทรายทำตัวอักษรให้เขาได้สัมผัสหรือลูบ  เดินบนเชือกที่ขดเป็นตัวอักษร  ทำซ้ำ ๆ หรือการใช้สีช่วยในการทำบัตรคำ เพื่อให้เด็กสังเกตได้ง่าย  เช่น

Bad  ใช้สีน้ำเงิน  สำหรับตัวอักษร  B

Dog  ใช้สีแดง สำหรับตัวอักษร  D  

เด็กต้องการบริบทของคำเพื่อช่วยให้เขาเข้าใจได้  บางครั้งต้องการคำข้างเคียงมาช่วย

ขณะที่ Hearing dyslexia คือเด็กไม่สามารถวิเคราะห์เสียงในคำที่ได้ยินได้  เด็กไม่สามารถจะเรียนรู้และเข้าใจในเสียงของคำให้พยางค์ได้   การได้ยินของเด็กเป็นปกติแต่เขาไม่สามารถแยกแยะตัวควบกล้ำได้  หรือในเด็กอนุบาลที่มีปัญหานี้คือเด็กไม่สามารถท่องบทกลอนไปกับเพื่อนได้  เด็กไม่สามารถแยกเสียงใกล้เคียงกัน แบบฝึกของ Physical dyslexia ไม่สามารถช่วยเขาได้เลย  ครูต้องหาวิธีการที่จะเข้าไปให้ถึงความเข้าใจของเขา 

พยัญชนะเป็นเรื่องของนามธรรม  ความคิด

สระ  เป็นเรื่องของความรู้สึก

เราจะช่วยเด็กโดยเริ่มจากเสียงสระ

เขียน       O   บนกระดาน  แล้วให้ออกเสียง  O 

              OS   บนกระดาน  แล้วให้ออกเสียง   O  แล้วตามด้วย S

                OP   บนกระดาน  แล้วให้ออกเสียง  O  แล้วตามด้วย P

หลังจากนั้น ๒-๓ สัปดาห์ค่อยอ่าน Bop  Top 

มีเกมส์ต่าง ๆ คำไหนมีสระชนิดเดียวกัน  พยัญชนะเดียวกัน  ลงท้ายเสียงเดียวกัน

หรือครูเอาลูกแก้วให้เด็ก  แล้วให้หยอดลูกแก้วลงกระบอกเมื่อได้ยินเสียง O  เล่นไปเรื่อย ๆ เด็กจะซึมซับได้  หลังจากที่เด็กอ่าน พยัญชนะ สระ พยัญชนะ (SOP)  ได้แล้วก็เพิ่ม  ตารางเรียนรู้สระ  ให้ใช้ภาพสวย ๆ ทำเป็นหนังสือภาพ      แบ่งเป็นบนล่างด้านบนเป็นภาพด้านล่างเป็นเสียงสระ  เริ่มจากสระง่าย ๆ เสียงเดียว  ได้แล้วจึงเริ่มสระเสียงผสม      


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s